Potpore za poticanje poduzetništva

Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Donjeg  Miholjca  u 2020. godini

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora iz Programa mjera  za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Donjeg Miholjca u 2020. godini s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanja praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, podizanja razine kvalitete proizvoda i poduzetničke kulture, nadoknadom ostvarenih troškova.

Prihvatljivi troškovi u smislu Programa mjera za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Donjeg  Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“   br. 5/20) i ovog Javnog poziva su svi koji su nastali nakon 01. siječnja 2020. godine i koji su plaćeni do dana podnošenja Zahtjeva.

Navedene potpore predstavljaju bespovratna financijska sredstva iz Proračuna Grada Donjeg Miholjca u 2020. godini .

U okviru ovog Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

Mjera 1.:   Potpore  za projekte poduzetništva žena

Mjera 2.:   Potpore za projekte mladih poduzetnika

Mjera 3.:   Potpore  za projekte poduzetnika početnika

Mjera 4.:   Potpore  za projekte očuvanja tradicijskih zanimanja

Mjera 5.:   Potpore za polaganje stručnih i majstorskih ispita

Mjera 6.:  Potpore za sudjelovanje na sajmovima i prezentacije projekta

Mjera 7.:   Potpore za  obrazovanje i osposobljavanje

Mjera 8.:   Sufinanciranje najma poslovnog prostora

Mjera 9.:   Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata

Mjera 10.: Potpore za ulaganja u standarde kvalitete

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti (de minimis potpore) sukladno  Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni listEuropske Unije L 352/1 od 24. prosinca 2013. godine).

Sukladno članku 1. Uredbe 1407/2013, mjere potpora male vrijednosti iz prethodnog stavka ne dodjeljuju se poduzetnicima u sektoru ribarstva i akvakulture te primarne poljoprivredne proizvodnje.

Korisnik potpore mora imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika.

II MJERE ZA DODJELU POTPORA

Mjere 1.: Potpore  za projekte poduzetništva žena

Korisnici potpore:

Korisnici potpore za projekte poduzetništva žena mogu biti obrti, zadruge,  mikro poduzeća čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 10 i čiji godišnji promet ne premašuje 2 milijuna eura te  mala poduzeća čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 50 i čiji godišnji promet ne premašuje 10 milijuna eura, koji su upisani  u odgovarajući registar uz uvjet da su isti u vlasništvu žena koja je zaposlena u gospodarskom subjektu.

Uvjeti za dodjelu potpore

Pravo prijave za dodjelu potpore mogu podnijeti isključivo korisnici potpore iz prethodnog stavka pod slijedećim uvjetima:

- da su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Donjeg Miholjca, odnosno da imaju poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Grada Donjeg Miholjca i da se mjesto ulaganja nalazi isključivo na području Grada Donjeg Miholjca,
- da su registrirani za obavljanje djelatnosti najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja prijave,
- da imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme u prethodnom mjesecu (uključujući vlasnicu ),
- da nisu u stečaju ili postupku predstečajne nagodbe, odnosno da nisu u postupku likvidacije
- da korisnik nema dugovanja prema Gradu Donjem Miholjcu i Republici Hrvatskoj
- da se projekt (opis aktivnosti), odnosno namjena za koji se traži potpora odnosi na izvršena ulaganja u pokretanje, razvoj i unapređenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenja drugih ciljeva utvrđenih Strategijom razvoja Grada Donjeg Miholjca.

Prihvatljivi troškovi i intenzitet potpore

Potpore se dodjeljuju poduzetnicima ženama  za financiranje sljedećih aktivnosti:

- nabava strojeva, alata, opreme i uređaja za obavljanje djelatnosti, te programske opreme

  (računalni i drugi programi),

- prilagodba poslovnog prostora i nabava inventara u svrhu obavljanja djelatnosti,

- stručno osposobljavanje i poduzetničko obrazovanje.

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupno prihvatljivih troškova , a najviše  20.000,00 kuna.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev se podnosi na obrascu Prijava na Mjeru 1., uz koji se prilaže propisana dokumentacija.

Mjere 2.: Potpore   za projekte mladih poduzetnika

Korisnici potpore

Korisnici potpore za projekte mladih poduzetnika mogu biti obrti, zadruge,  mikro poduzeća čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 10 i čiji godišnji promet ne premašuje 2 milijuna eura te  mala poduzeća čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 50 i čiji godišnji promet ne premašuje 10 milijuna eura, koji su upisani  u odgovarajući registar uz uvjet da su isti u vlasništvu mladog poduzetnika koja je zaposlena u gospodarskom subjektu.  Mladi poduzetnici su osobe koje imaju od 18 do 40 godina starosti (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu.

Uvjeti za dodjelu potpore

Pravo prijave za dodjelu potpore mogu podnijeti isključivo korisnici potpore iz prethodnog stavka pod slijedećim uvjetima:

- da su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Donjeg Miholjca, odnosno da imaju poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Grada Donjeg Miholjca i da se mjesto ulaganja nalazi isključivo na području Grada Donjeg Miholjca,
- da su registrirani za obavljanje djelatnosti najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja prijave,
- da imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme u prethodnom mjesecu (uključujući vlasnika ),
- da nisu u stečaju ili postupku predstečajne nagodbe, odnosno da nisu u postupku likvidacije
- da korisnik nema dugovanja prema Gradu Donjem Miholjcu i Republici Hrvatskoj
- da se projekt (opis aktivnosti), odnosno namjena za koji se traži potpora odnosi na izvršena ulaganja u razvoj i unapređenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenja drugih ciljeva utvrđenih Strategijom razvoja Grada Donjeg Miholjca .

Prihvatljivi troškovi i intenzitet potpore

Potpore se dodjeljuju mladim poduzetnicima za financiranje sljedećih aktivnosti:

- nabava strojeva, alata, opreme i uređaja za obavljanje djelatnosti, te programske opreme (računalni i drugi programi),

- prilagodba poslovnog prostora i nabava inventara u svrhu obavljanja djelatnosti,
- stručno osposobljavanje i poduzetničko obrazovanje.

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupno prihvatljivih troškova , a najviše 20.000,00 kuna.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na obrascu Prijava na Mjeru 2. , uz koji se prilaže propisana dokumentacija.

Mjere 3.: Potpore  za projekte poduzetnika početnika

Korisnici potpore:

Korisnici potpore za projekte poduzetnika početnika mogu biti obrti, zadruge,  mikro poduzeća čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 10 i čiji godišnji promet ne premašuje 2 milijuna eura te  mala poduzeća čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 50 i čiji godišnji promet ne premašuje 10 milijuna eura, koji su upisani  u odgovarajući registar uz uvjet da su isti u vlasništvu poduzetnika koji prvi put stupa u poduzetništvo i to mu je prva i jedina tvrtka koja posluje maksimalno  jednu godinu od raspisivanja javnog poziva.

Uvjeti za dodjelu potpore

Pravo prijave za dodjelu potpore mogu podnijeti isključivo korisnici potpore iz prethodnog stavka pod slijedećim uvjetima:

- da su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Donjeg Miholjca, odnosno da imaju poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Grada Donjeg Miholjca i da se mjesto ulaganja nalazi isključivo na području Grada Donjeg Miholjca,
- da su registrirani za obavljanje djelatnosti do trenutka podnošenja prijave
- da imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme u trenutku podnošenja prijave (uključujući vlasnika)
- da korisnik nema dugovanja prema Gradu Donjem Miholjcu i Republici Hrvatskoj
- da se projekt (opis aktivnosti) , odnosno namjena za koji se traži potpora odnosi na izvršena ulaganja u pokretanje, razvoj i unapređenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenja drugih ciljeva utvrđenih Strategijom razvoja Grada Donjeg Miholjca .

Prihvatljivi troškovi i intenzitet potpore

Potpore se dodjeljuju poduzetnicima početnicima za financiranje sljedećih aktivnosti:

- nabava strojeva, alata, opreme i uređaja za obavljanje djelatnosti, te programske opreme (računalni i drugi programi),

- prilagodba poslovnog prostora i nabava inventara u svrhu obavljanja djelatnosti,
- stručno osposobljavanje i poduzetničko obrazovanje.

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupno prihvatljivih troškova , a najviše  20.000,00 kuna.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev se podnosi na obrascu Prijava na Mjeru 3. , uz koji se prilaže propisana dokumentacija.

Mjere 4.: Potpore  za projekte očuvanja tradicijskih zanimanja

Korisnici potpore:

Korisnici potpore po ovoj Mjeri su obrti, zadruge, djelatnosti slobodnih zanimanja, osobe koje imaju registriranu kućnu radinost ili sporedno zanimanje koji se bave očuvanjem i razvojem tradicijskih djelatnosti (Pravilnik o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“ 112/07 i 143/13), upisani su u odgovarajući registar i  imaju uvjerenje o stjecanju statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.

Uvjeti za dodjelu potpore

Pravo prijave za dodjelu potpore mogu podnijeti isključivo korisnici potpore iz prethodnog stavka pod slijedećim uvjetima:

- da su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Donjeg Miholjca, odnosno da imaju poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Grada Donjeg Miholjca i da se mjesto ulaganja nalazi isključivo na području Grada Donjeg Miholjca,
- da su registrirani za obavljanje djelatnosti najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja prijave
- da imaju najmanje jednog zaposlenog u prethodnom mjesecu (uključujući vlasnika)
- da korisnik nema dugovanja prema Gradu Donjem Miholjcu i Republici Hrvatskoj
- da se projekt (opis aktivnosti) , odnosno namjena za koji se traži potpora odnosi na izvršena ulaganja u razvoj i unapređenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenja drugih ciljeva utvrđenih Strategijom razvoja Grada Donjeg Miholjca .

Prihvatljivi troškovi i intenzitet potpore

Potpore se dodjeljuju  korisnicima koji se bave očuvanjem i razvojem tradicijskih djelatnosti za financiranje sljedećih aktivnosti:

- nabava strojeva, alata, opreme i uređaja za obavljanje djelatnosti, te programske opreme (računalni i drugi programi),
- prilagodba poslovnog prostora i nabava inventara u svrhu obavljanja djelatnosti,
- stručno osposobljavanje i poduzetničko obrazovanje.

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupno prihvatljivih troškova , a najviše  20.000,00 kuna.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev se podnosi na obrascu Prijava na Mjeru 4. , uz koji se prilaže propisana dokumentacija.

Mjere 5.: Potpore za polaganje majstorskih i stručnih ispita

Korisnici potpore:

Korisnici potpore po ovoj Mjeri su vlasnici obrta koji moraju polagati majstorski ili ispit o stručnoj osposobljenosti čije je polaganje propisan o odredbama Zakona o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13.) pred komisijom Hrvatske obrtniče komore, za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“ broj 42/08, 114/11 i 143/13) u svrhu pomoći potencijalnim obrtnicima prilikom otvaranja obrta, kojimajstorski ispit polažu prvi put u 2020. godini te po obrtu imaju pravo na sufinanciranje troška polaganja ispita još dva zaposlena radnika.

Uvjeti za dodjelu potpore

Pravo prijave za dodjelu potpore mogu podnijeti isključivo korisnici potpore iz prethodnog stavka pod slijedećim uvjetima:

- da je sjedište obrta na području Grada Donjeg Miholjca,
- da su upisani u obrtni registar do trenutka podnošenja prijave
- da imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme (uključujući vlasnika)
- da su zaposleni radnici za koje se traži trošak sufinanciranja zaposleni na neodređeno vrijeme do trenutka podnošenja prijave
- da korisnik nema dugovanja prema Gradu Donjem Miholjcu i Republici Hrvatskoj

Prihvatljivi troškovi i intenzitet potpore

Potpore se dodjeljuju  obrtnicima za:

- troškove polaganja majstorskog ispita
- troškove polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti

Maksimalni iznos potpore Grada Donjeg Miholjca je 50% prihvatljivih troškova obračunatih od Hrvatske obrtničke komore, maksimalno 3.900,00 kuna po korisniku. 

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev se podnosi na obrascu Prijava na Mjeru 5., uz koji se prilaže propisana dokumentacija i uvjerenje o položenom ispitu Hrvatske obrtničke komore.

Mjere 6.: Potpore   za sudjelovanje na sajmovima i prezentacije projekata

Korisnici potpore

Korisnici potpore za sudjelovanje na sajmovima i prezentacije projekata mogu biti obrti, zadruge,  mikro poduzeća čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 10 i čiji godišnji promet ne premašuje 2 milijuna eura te  malapoduzeća čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 50 i čiji godišnji promet ne premašuje 10 milijuna eura, koji su upisani  u odgovarajući registar i imaju barem jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme uključujući vlasnika.

Uvjeti za dodjelu potpore

Pravo prijave za dodjelu potpore mogu podnijeti isključivo korisnici potpore iz prethodnog stavka pod slijedećim uvjetima:

- da su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Donjeg Miholjca, odnosno da imaju poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Grada Donjeg Miholjca i da se mjesto ulaganja nalazi isključivo na području Grada Donjeg Miholjca,
- da imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme (uključujući vlasnika)
- da nisu u stečaju ili postupku predstečajne nagodbe, odnosno da nisu u postupku likvidacije
- da korisnik nema dugovanja prema Gradu Donjem Miholjcu i Republici Hrvatskoj
- da se namjena za koji se traži potpora odnosi na promidžbu poduzetnika s područja Grada Donjeg Miholjca.

Prihvatljivi troškovi i intenzitet potpore

Potpora se dodjeljuju  za financiranje sljedećih aktivnosti:

- sudjelovanje na sajmovima i izložbama (zakup i opremanje izložbenog prostora)
- izrada promidžbenog materijala i izrada web stranice

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupno prihvatljivih troškova , a najviše  5.000,00 kuna.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se  na obrascu Prijava na Mjeru 6. kojem se uz propisanu dokumentaciju prilažu i računi kojima se dokazuju troškovi izlaganja na sajmovima i troškovi izrade promidžbenih materijala, dokaz o plaćanju istih  te dokaz o sudjelovanju (priznanja, certifikat, uvjerenje, fotografija).

Mjere 7.: Potpore   za obrazovanje i osposobljavanje

Korisnici potpore

Korisnici potpore za obrazovanje i osposobljavanje mogu biti obrti, zadruge,  mikro poduzeća čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 10 i čiji godišnji promet ne premašuje 2 milijuna eura te  mala poduzeća čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 50 i čiji godišnji promet ne premašuje 10 milijuna eura,  koji su upisani  u odgovarajući registar uz uvjet da da imaju barem jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme uključujući vlasnika.

Uvjeti za dodjelu potpore

Pravo prijave za dodjelu potpore mogu podnijeti isključivo korisnici potpore iz prethodnog stavka pod slijedećim uvjetima:

- da su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Donjeg Miholjca, odnosno da imaju poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Grada Donjeg Miholjca i da se mjesto ulaganja nalazi isključivo na području Grada Donjeg Miholjca,
- da imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme  (uključujući vlasnika)
- da nisu u stečaju ili postupku predstečajne nagodbe, odnosno da nisu u postupku likvidacije
- da korisnik nema dugovanja prema Gradu Donjem Miholjcu i Republici Hrvatskoj
- da se namjena za koju se traži potpora odnosi na  ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje poduzetnika i njegovih zaposlenika (koji su zaposleni na neodređeno vrijeme) za aktivnosti u poduzetništvu i osposobljavanje  za korištenje sredstava iz fondova EU s ciljem podizanja konkurentne prednosti i razvoja te usavršavanja stručne osposobljenosti poduzetnika i njihovih zaposlenika

Prihvatljivi troškovi i intenzitet potpore

Potpora se dodjeljuju  za financiranje sljedećih aktivnosti:

- sudjelovanje na certificiranim seminarima, edukacijama, programima obrazovanja potrebnim za poslovanje korisnika
- osposobljavanje  za korištenje sredstava iz fondova EU

Intenzitet potpore iznosi 85% ukupno prihvatljivih troškova , a najviše  11.000,00 kuna.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se  na obrascu Prijava na Mjeru 7. , kojem se uz propisanu dokumentacija prilaže i dokaz o završenoj edukaciji.

Mjere 8.: Subvencije najma poslovnog prostora

Korisnici potpore

Korisnici potpore za subvencije najma poslovnog prostora mogu biti obrti, zadruge,  mikro poduzeća čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 10 i čiji godišnji promet ne premašuje 2 milijuna eura te  mala poduzeća čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 50 i čiji godišnji promet ne premašuje 10 milijuna eura,  koji su upisani  u odgovarajući registar uz uvjet da  imaju barem jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme uključujući vlasnika i registriran je najranije od 01.01.2020. godine te da poslovanje obavljaju u iznajmljenom poslovnom prostoru .

Uvjeti za dodjelu potpore

Pravo prijave za dodjelu potpore mogu podnijeti isključivo korisnici potpore iz prethodnog stavka pod slijedećim uvjetima:

- da su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Donjeg Miholjca, odnosno da imaju poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Grada Donjeg Miholjca i da se mjesto najma poslovnog prostora nalazi isključivo na području Grada Donjeg Miholjca,
- da imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme (uključujući vlasnika)
- da gospodarsku djelatnost obavljaju u unajmljenom poslovnom prostoru koji je u vlasništvu privatnih iznajmljivača
- da korisnik nema dugovanja prema Gradu Donjem Miholjcu i Republici Hrvatskoj
- da se namjena za koji se traži potpora odnosi na  poduzetnika s područja Grada Donjeg Miholjca.

Prihvatljivi troškovi i intenzitet potpore

Potpora se dodjeljuju  za subvenciju najma poslovnog prostora za prvu godinu poslovanja (najranije od 01.01.2020. )

Intenzitet potpore iznosi 300,00 kuna po mjesecu najma , a najviše  3.600,00 kuna .

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se  na obrascu Prijava na Mjeru 7. , uz koji se prilaže propisana dokumentacija te ugovor o najmu poslovnog prostora i potvrda o plaćanju najma.

Mjere 9.: Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata  

Korisnici potpore

Korisnici potpore za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata mogu biti obrti, zadruge,  mikro poduzeća čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 10 i čiji godišnji promet ne premašuje 2 milijuna eura te  malapoduzeća čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 50 i čiji godišnji promet ne premašuje 10 milijuna eura,  koji su upisani  u odgovarajući registar uz uvjet da da imaju barem jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme uključujući vlasnika.

Uvjeti za dodjelu potpore

Pravo prijave za dodjelu potpore mogu podnijeti isključivo korisnici potpore iz prethodnog stavka pod slijedećim uvjetima:

- da su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Donjeg Miholjca, odnosno da imaju poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Grada Donjeg Miholjca i da se mjesto ulaganja nalazi isključivo na području Grada Donjeg Miholjca,
- da imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme (uključujući vlasnika)
- da nisu u stečaju ili postupku predstečajne nagodbe, odnosno da nisu u postupku likvidacije
- da korisnik nema dugovanja prema Gradu Donjem Miholjcu i Republici Hrvatskoj
- da se namjena za koju se traži potpora odnosi na ulaganje u pripremu i kandidiranje projekte koji su prijavljeni ili će se prijaviti na neki od natječaja programa Europske unije, a provode se ili će se provoditi na području Grada Donjeg Miholjca , uz uvjet da poslove na  projektu obavljaju ovlaštene pravne i fizičke osobe.

Prihvatljivi troškovi i intenzitet potpore

Potpora se dodjeljuju  za financiranje sljedećih aktivnosti:

- naknade za konzultante (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca),
- izrada poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostale dokumentacije potrebne za kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije,

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupno prihvatljivih troškova , a najviše 10.000,00 kuna.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se  na obrascu Prijava na Mjeru 9. , uz koji se prilaže propisana dokumentacija i ugovor s ovlaštenom osobom koja radi na pripremi projekta.

Mjere 10.: Potpore za ulaganje u standarde kvalitete

Korisnici potpore

Korisnici potpore za ulaganje u standarde kvalitete mogu biti obrti, zadruge,  mikro poduzeća čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 10 i čiji godišnji promet ne premašuje 2 milijuna eura te  mala poduzeća čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 50 i čiji godišnji promet ne premašuje 10 milijuna eura, koji su upisani  u odgovarajući registar uz uvjet da da imaju barem jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme uključujući vlasnika.

Uvjeti za dodjelu potpore

Pravo prijave za dodjelu potpore mogu podnijeti isključivo korisnici potpore iz prethodnog stavka pod slijedećim uvjetima:

- da su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Donjeg Miholjca, odnosno da imaju poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Grada Donjeg Miholjca i da se mjesto ulaganja nalazi isključivo na području Grada Donjeg Miholjca,
- da imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme  u prethodnoj poslovnoj godini  (uključujući vlasnika)
- da nisu u stečaju ili postupku predstečajne nagodbe, odnosno da nisu u postupku likvidacije
- da korisnik nema dugovanja prema Gradu Donjem Miholjcu i Republici Hrvatskoj
- da se program, odnosno namjena za koji se traži potpora odnosi na izvršenje ulaganja u  standarde kvalitete za certificiranje obrta – poduzeća, certificiranje proizvoda u svrhu bolje konkurentnosti i prepoznatljivosti proizvođača i proizvoda.

Prihvatljivi troškovi i intenzitet potpore

Potpore se dodjeljuju  za financiranje sljedećih aktivnosti:

- troškove za certificiranje obrta – poduzeća (za stjecanje certifikata kao što su ISO 9001, ISO 14001, HACCP, GAP)
- troškove za certificiranje proizvoda - dokaza o sukladnosti (za stjecanje certifikata HRN, EN, ISO 45011, CE označavanje i slično),
- troškove za stjecanje prava uporabe oznake „Hrvatska kvaliteta“ i „Izvorno hrvatsko“,
- troškove za stjecanje statusa tradicijskog odnosno umjetničkog obrta

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupno prihvatljivih troškova , a najviše  5.000,00 kuna.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se  na obrascu Prijava na Mjeru 10. , uz koji se prilaže propisana dokumentacija te preslik certifikata.

III SREDSTVA POTPORE

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose 500.000,00 kuna.

Po ovom Javnom pozivu jedan korisnik može podnijeti prijavu za više Mjera u istoj kalendarskoj godini osim za Mjere 1. 2. i 3. koje se međusobno isključuju, a najviši iznos potpora koju jedan korisnik može ostvariti u tekućoj godini iznosi 30.000,00 kuna.

Korisnik potpora male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora sukladno Uredbi de minimis. Obrazac Izjave sastavni j dio ovog Javnog poziva.

IV NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVA I ISPLATA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Zahtjevi za potporu  po ovom Javnom pozivu podnosi se na propisanim obrascima i uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju najkasnije do 30.11.2020., odnosno do iskorištenja sredstava predviđenih u Proračunu Grada Donjeg Miholjca za 2020. godinu.

Propisane obrasce prijava i izjave sastavni su dio ovog Javnog poziva , a zainteresirani ih mogu dobiti u Gradu Donjem Miholjcu, Vukovarska 1, Donji Miholjac  ili preuzeti na internetskim stranicama Grada www.donjimiholjac.hr  .

Ispunjenu prijavu za korištenje sredstava i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili preporučenom poštom na adresu: Grad Donji Miholjac, Vukovarska 1, 31540 Donji Miholjac, Upravni odjel za komunalne,  gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove s naznakom „Prijava na javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Donjeg Miholjca  u 2020. godini“.

V POSTPAK DODJELE POTPORE

Pristigle prijave razmatraju se jednom mjesečno do kraja tekućeg mjeseca prema redoslijedu podnesenih prijava, do iskorištenja sredstava predviđenih za 2020. godinu odnosno najkasnije do 30. studenog 2020. godine.

Pregled prijava provodi  Povjerenstvo  koje imenuje Gradonačelnik. O svakom zahtjevu Odlukom odlučujeGradonačelnik.

Nepotpuni zahtjevi, nerazumljivi  i oni  uz koje nije priložena sva potrebna dokumentacija tražena za pojedinu mjeru  neće se uzimati u obzir.

Ugovor o dodjeli financijske potpore sklapa Gradonačelnik i Podnositelj zahtjeva.

Ovaj Javni poziv sa potrebnim privitcima i obrascima biti će objavljen na stranici www.donjimiholjac.hr  i na oglasnoj ploči Grada Donjeg Miholjca,  a sve informacije mogu se dobiti u Gradu Donjem Miholjcu  na telefon 031/631-161

VI OSTALE ODREDBE

Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za odobravanje potpora.

Grad Donji Miholjac zadržava pravo naknadne kontrole (administrativne i terenske) namjenskog utroška sredstava.

Ukoliko je korisnik potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju od korisnika će se zatražiti povrat sredstava u proračun Grada Donjeg Miholjca, a u roku od 15 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva za povrat sredstava.

Poslušajte ako ste propustili

Kontakt info

Radio Donji Miholjac d.o.o.

Trg Ante Starčevića 5/1
31540 Donji Miholjac

Email: rdm@rdm.hr 

Marketing: 031 631-834
Računovodstvo: 031 631-835
Novinari: 031 631-529
Tehničari: 031 631-199

O nama

Program RDM-a pripremaju i vode novinari, spikeri i voditelji:

Daliborka Đurišić, Ivan Korov

i Vlado Perković (glavni urednik),

tehničari-realizatori:

Zlatko Fekete i Siniša Perković.

Slušajte nas i uživajte!

Radio kojem se vjeruje!


Opširnije

© Radio Donji Miholjac

design & hosting by Medialive