Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi

Predmet Javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih državnih potpora iz Programa potpora u poljoprivredi Grada Donjeg Miholjca za 2020. godinu .

Navedene potpore predstavljaju bespovratna financijska sredstva iz Proračuna Grada Donjeg Miholjca u 2020. godini .

U okviru ovog Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

MJERA 1.: Potpore za plaćanje premije osiguranja (čl. 28. Uredbe br. 702/2014.)

MJERA 2. : Potpore za ulaganja u materijalnu imovinu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom (čl. 14. Uredbe br. 702/2014.)

MJERA 3. : Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta (čl. 15. Uredbe br.702/14. )

MJERA 4.: Potpora za  promotivne mjere  u korist poljoprivrednih proizvoda (čl. 24. Uredbe br.702/14.)

II KORISNICI

Korisnici potpora iz ovoga Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju prebivalište, odnosno sjedište ili proizvodne kapacitete na području Grada Donjeg Miholjca i koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Donjem Miholjcu i Republici Hrvatskoj.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća sljedeće subjekte iz poljoprivrede:

- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
- obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
- trgovačko društvo, udruga ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

Kao prihvatljiv trošak po ovom Javnom pozivu priznaju se troškovi  nastali nakon 01. siječnja 2020. godine

III MJERE I POTREBNA DOKUMENTACIJA:

MJERA 1. Potpore za plaćanje premije osiguranja (čl. 28. Uredbe br. 702/2014.)

Potpora će se odobriti poljoprivrednim gospodarstvima upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava za plaćanje premija osiguranja od mogućih šteta proizvodnje u poljoprivredi koji imaju zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mogućih elementarnih  nepogoda inepovoljnih klimatskih prilika koje se mogu izjednačiti s elementarnom nepogodom.

Svaki osiguranik sam odabire osiguravatelja, odnosno osiguravajuće društvo kod kojeg će zaključiti policu osiguranja.

Intenzitet potpore osiguranja poljoprivrednih usjeva na području Grada utvrđen je u iznosu od 40% uplaćenih troškova premije osiguranja za tekuću godinu. Najviši iznos sufinanciranja premije osiguranja po jednom korisniku potpore može iznositi do 10.000,00 kuna.

Zahtjev se podnosi na Obrascu M-1. uz koji se prilaže propisana dokumentacija.

MJERA 2. Potpore za ulaganja u materijalnu imovinu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom (čl. 14. Uredbe br. 702/2014.)

Ulaganje mora imati barem jedan od sljedećih ciljeva: 

(a) poboljšanje ukupnih rezultata i održivosti poljoprivrednoga gospodarstva, osobito smanjenjem troškova proizvodnje ili poboljšanjem i preusmjerenjem proizvodnje;

(b) poboljšanje prirodnog okoliša, higijenskih uvjeta ili standarda dobrobiti životinja, uz uvjet da predmetno ulaganje nadilazi standarde Unije koji su na snazi;

(c) stvaranje i poboljšanje infrastrukture povezane s razvojem, prilagodbom i modernizacijom poljoprivrede, uključujući pristup poljoprivrednom zemljištu, okrupnjavanje zemljišta i poboljšanje, opskrbu i uštedu energije i vode;

(d) ostvarivanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva, očuvanje biološke raznolikosti vrsta i staništa te povećanje vrijednosti javnog prostora područja mreže Natura 2000 ili drugih sustava visoke prirodne vrijednosti, kako je definirano u nacionalnim ili regionalnim programima ruralnog razvoja država članica, sve dok su ulaganja neproduktivna;

(e) ponovna uspostava proizvodnog potencijala koji je oštećen elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama koje se mogu izjednačiti s elementarnom nepogodom, bolestima životinja ili nametnicima bilja te sprječavanje šteta koje uzrokuju ti događaji. 1.7.2014. L 193/26 Službeni list Europske unije HR.

Potporom su obuhvaćeni sljedeći prihvatljivi troškovi:

2.1 kupnja i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče

Potpora za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče (mreže, nosači, stupovi i sidra) odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu koje je u tekućoj godini nabavi i postavi sustav zaštite od tuče na površini od najmanje 0,2 ha višegodišnjeg nasada

Potpora se odobrava poljoprivrednim gospodarstvima upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u visini do 40% ukupnih dokumentiranih troškova po zahtjevu, ali ne više od 10.000,00 kuna po korisniku u tekućoj godini.

2.2 kupnja plastenika i staklenika te opreme za iste (folije, konstrukcije i ostali elementi opreme)

Potpora za nabavu i postavljanje plastenika i staklenika te opreme za iste (folije, konstrukcije i ostali elementi opreme) odobrava se poljoprivrednom gospodarstvu koje je u tekućoj godini nabavilo i postavilo plastenik ili staklenik te ih opremio.

Potpora se odobrava poljoprivrednim gospodarstvima upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u visini do 40% ukupnih dokumentiranih troškova po zahtjevu, ali ne više od 10.000,00 kuna po korisniku u tekućoj godini.

2.3 kupnja pčelarske opreme

Grad Donji Miholjac će za poticanje proizvodnje meda i proizvoda na bazi meda u 2020. godini subvencionirati izdatke za nabavu pčelarske opreme (košnica, dimilica, vrcalica, satneosnove i sličnog).

Potpora se odobrava pčelarima upisanim u Evidenciji pčela i pčelinjaka i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava  u visini  do 40% ukupnih dokumentiranih  troškova po zahtjevu, ali ne više od 10.000,00 kuna po korisniku u tekućoj godini.

2.4 kupnja voćnih sadnica i loznih cijepova

Potpora će se odobriti onom poljoprivrednom gospodarstvu upisanom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje je u tekućoj godini posadilo visokokvalitetne voćne sadnice ili u vinogradarstvu posadilo visokokvalitetne lozne cijepove na najmanjoj površini od 0,5 ha.

Potpora se odobrava u visini  do 40% ukupnih dokumentiranih  troškova po zahtjevu, ali ne više od 10.000,00 kuna po korisniku u tekućoj godini.

2.5 kontrola plodnosti tla

Potpora se odobrava kod kontrole plodnosti tla prilikom  podizanja novih višegodišnjih nasada poljoprivrednom gospodarstvu upisanom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Intenzitet potpore za sufinanciranje kontrole plodnosti tla  je 40%  od cijene jednog uzorka i preporuke za gnojidbu, ali ne više od 10.000,00 kuna po korisniku u tekućoj godini.

2.6 kupnja mehanizacije i opreme za obavljanje poljoprivrede proizvodnje

Potpora će se odobriti onom poljoprivrednom gospodarstvu upisanom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje je u tekućoj godini kupio mehanizaciji i opremu za obavljanje poljoprivredne proizvodnje.

Potpora se odobrava u visini do 40%  ukupnih dokumentiranih troškova po zahtjevu , ali ne više od 10.000,00 kuna po korisniku u tekućoj godini.

Obrtni kapital ne smatra se prihvatljivim troškom.

Zahtjev se podnosi na Obrascu M- 2. (za svaku podmjeru potrebno je ispuniti poseban zahtjev)  uz koji se prilaže propisana dokumentacija (u jednom primjerku bez obzira na broj zahtjeva). Ukupan iznos potpore za MJERU 2 (zbrojeno za sve podmjere ) ne može biti više od 10.000,00 kuna po korisniku u tekućoj godini.

MJERA 3. Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta (čl. 15. Uredbe br.702/14. )

Potpora se odobriti onom poljoprivrednom gospodarstvu upisanom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje je u tekućoj godini provelo postupak za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Potpora je ograničene na pravne i administrativne troškove , uključujući troškove izmjere, u visini do 100 % stvarno nastalih troškova.

Intenzitet potpore iznosi 100%  stvarno nastalih  troškova, ali ne više od 5.000,00 kuna prema priloženom zahtjevu po korisniku u tekućoj godini.

Zahtjev se podnosi na Obrascu M- 3.   uz koji se prilaže propisana dokumentacija.

MJERA 4. Potpora za  promotivne mjere  u korist poljoprivrednih proizvoda (čl. 24. Uredbe br.702/14.)

Potporom su  obuhvaćeni troškovi za:

a) organizaciju i sudjelovanje na natjecanjima, sajmovima i izložbama,
b) publikacije u cilju jačanja svijesti šire javnosti o poljoprivrednim proizvodima

Potpora će se odobriti onom poljoprivrednom gospodarstvu upisanom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava za sljedećeprihvatljive troškove organizacije i sudjelovanja na natjecanjima, sajmovima ili izložbama:

a) pristojbe za sudjelovanje,
b) putni troškovi i troškovi prijevoza životinja
c) troškovi publikacija
d) najam izložbenog prostora i štandova te troškovi njihova postavljanja i rastavljanja

Intenzitet potpore iznosi 100%  stvarno nastalih  troškova, ali ne više od 5.000,00 kuna prema priloženom zahtjevu po korisniku u tekućoj godini.

Zahtjev se podnosi na Obrascu M- 4.   uz koji se prilaže propisana dokumentacija.

III SREDSTVA POTPORE

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose 607.000,00 kuna.

Po ovom Javnom pozivu jedan korisnik može podnijeti prijavu za više Mjera u istoj kalendarskoj godini, a najviši iznos potpora koju jedan korisnik može ostvariti u tekućoj godini iznosi 20.000,00 kuna.

Na Javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja).

Sredstva potpore isplaćuju se isključivo na žiro račun korisnika potpore.

IV NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVA I ISPLATA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Zahtjevi za potporu  po ovom Javnom pozivu podnosi se na propisanim obrascima i uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju najkasnije do 15.12.2020., odnosno do iskorištenja sredstava predviđenih u Proračunu Grada Donjeg Miholjca za 2020. godinu.

Propisani obrasci prijava i izjave sastavni su dio ovog Javnog poziva , a zainteresirani ih mogu dobiti u Gradu Donjem Miholjcu, Vukovarska 1, Donji Miholjac  ili preuzeti na internetskim stranicama Grada www.donjimiholjac.hr  .

Ispunjenu prijavu za korištenje sredstava i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili preporučenom poštom na adresu: Grad Donji Miholjac, Vukovarska 1, 31540 Donji Miholjac, Upravni odjel za komunalne,  gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove s naznakom „Prijava na javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi Grada Donjeg Miholjca  u 2020. godini i oznaka  broj Mjere na koju se prijavljuje.

V POSTPAK DODJELE POTPORE

Pregled prijava provodi  Povjerenstvo  za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donjeg Miholjca koje imenuje Gradonačelnik. Pristigle prijave razmatraju se jednom mjesečno do kraja tekućeg mjeseca prema redoslijedu podnesenih prijava, do iskorištenja sredstava predviđenih u Proračunu Grada za 2020. godinu,  odnosno najkasnije do 15. prosinca 2020. godine.

Povjerenstvo upućuje prijedlog o dodjeli potpore Gradonačelniku . O svakom zahtjevu Odlukom odlučuje Gradonačelnik.

Nepotpuni zahtjevi, nerazumljivi  i oni  uz koje nije priložena sva potrebna dokumentacija tražena za pojedinu mjeru neće se uzimati u obzir.

Ovaj Javni poziv sa potrebnim privitcima i obrascima biti će objavljen na stranici www.donjimiholjac.hr  i na oglasnoj ploči Grada Donjeg Miholjca,  a sve informacije mogu se dobiti u Gradu Donjem Miholjcu  na telefon 031/631-161.

VI OSTALE ODREDBE

Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za odobravanje potpora.

Grad Donji Miholjac zadržava pravo naknadne kontrole (administrativne i terenske) namjenskog utroška sredstava.

Ukoliko je korisnik potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju od korisnika će se zatražiti povrat sredstava u proračun Grada Donjeg Miholjca, a u roku od 15 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva za povrat sredstava.

Ako korisnik ne izvrši povrat sredstava u zakonskom roku, pokrenu će se postupak prisilne napate i bit će isključen iz svih potpora u poljoprivredi u narednih pet (5) godina.

Poslušajte ako ste propustili

Kontakt info

Radio Donji Miholjac d.o.o.

Trg Ante Starčevića 5/1
31540 Donji Miholjac

Email: rdm@rdm.hr 

Marketing: 031 631-834
Računovodstvo: 031 631-835
Novinari: 031 631-529
Tehničari: 031 631-199

O nama

Program RDM-a pripremaju i vode novinari, spikeri i voditelji:

Daliborka Đurišić, Ivan Korov

i Vlado Perković (glavni urednik),

tehničari-realizatori:

Zlatko Fekete i Siniša Perković.

Slušajte nas i uživajte!

Radio kojem se vjeruje!


Opširnije

© Radio Donji Miholjac

design & hosting by Medialive