Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje stambenog pitanja mladih osoba

Predmet Javnog poziva je podnošenje zahtjeva  za dodjelu potpora iz Programa mjera  za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba na području Grada Donjeg Miholjca u 2020. godini s ciljem naseljavanja mladih obitelji te sprečavanja raseljavanja istih s područja  Grada Donjeg Miholjca.

Navedene potpore predstavljaju bespovratna financijska sredstva iz Proračuna Grada Donjeg Miholjca u 2020. godini .

U okviru ovog Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

MJERA 1. : Financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na području Grada Donjeg Miholjca

MJERA 2.: Financijska pomoć za gradnju obiteljske kuće (stambenog objekta) na području Grada Donjeg Miholjca

MJERA 3. : Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskkuće ili stana kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor

MJJERA 4.: Plaćanje dijela financijskih sredstava za priključak na vodovodnu, plinsku i električnu mrežu

II KORISNICI

Korisnici mjera su mlade  osobe.

Mladom osobom, u smislu Programa, smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni drug i djeca ukoliko ih imaju, pod uvjetom da :

a) podnositelj nije navršio 40 godina života prije raspisivanja javnog poziva ili da barem jedan od bračnih drugova nije navršio 40 godina života prije nego je raspisan ovaj Javni poziv
b) rješavaju svoje stambeno pitanje, bilo stjecanjem vlasništva nad nekretninom  po prvi put, izgradnjom obiteljske kuće po prvi put ili rekonstrukcijom postojećeg vlastitog stambenog objekta.

Za potrebe ovog Javnog poziva izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Korisnicima mjera sredstva se mogu isplatiti ukoliko ne postoji dugovanje po bilo kojoj osnovi prema Gradu  Donjem Miholjcu.

Kao prihvatljiv trošak po ovom Javnom pozivu priznaju se troškovi nastali nakon 01. siječnja 2020. godine.

III MJERE I POTREBNA DOKUMENTACIJA:

MJERA 1. : Financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na području  Grada Donjeg Miholjca

Uvjeti za dodjelu potpore

Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva kojije kupio stambeni objekt (kuću ili stan) ili građevinsko zemljište koji se nalaze na području Donjeg Miholjca i tako stekao vlasništvo nad tom nekretninom i to nakon 31. prosinca 2019. godine. Predmetna nekretnina mu je prva i jednina nekretnina i  tako rješava svoje stambeno pitanje.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je kupovinom građevinskog zemljišta ili stambenog objekta postao suvlasnikom na kupljenoj nekretnini zajedno sa svojim bračnim drugom, u jednakim suvlasničkim udjelima.

Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.

Građevinskim zemljištem za potrebe ovog Programa smatra se zemljište koje je prostornim planom namijenjeno za građenje građevina, odnosno građevinskim zemljištem smatra se katastarska čestica čiji je oblik, smještaj u prostoru i veličina u skladu s prostornim planom te koja ima pristup na prometnu površinu sukladno prostornom planu Grada.

Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć/subvencija za kupnju stambenog objekta na području  Grada Donjeg Miholjca i time postao Korisnikom ovog Programa, dužan je sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi kupljenog stambenog objekta u roku 3 mjeseca od zaključenja kupoprodajnog ugovora te zadržati to prebivalište slijedećih 10 godina.

Podnositelj zahtjeva je dužan sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi kupljene nekretnine - građevinskog zemljišta u roku 2 godine od zaključenja kupoprodajnog ugovora za kupnju građevinskog zemljišta te zadržati to prebivalište slijedećih 10 godina.

Korisnik je dužan u razdoblju od 10 godina od prijave na adresi kupljene nekretnine (u rokovima ranije navedenim), svake godine u mjesecu prosincu, od 01. do 31. dostaviti Gradu Donjem Miholjcu potvrdu/uvjerenje o prebivalištu, koje ne smije biti starije od 30 dana, da Korisnik i članovi njegove obitelji prebivaju na adresi nekretnine čija je kupnja sufinancirana ovim Programom mjera

Intenzitet potpore

Podnositelj zahtjeva može ostvariti pomoć za kupnju na ime subvencije kupoprodajne cijene u iznosu od 40.000,00 kuna, na temelju valjano zaključenog kupoprodajnog ugovora uz uvjet da isti ugovor nije zaključen s članovima obitelji (srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u pobočnoj do četvrtog stupnja) podnositelja zahtjeva i njegovog bračnog druga .

Ukoliko je kupoprodajna cijena nekretnine manja od 40.000,00 kuna, određuje se maksimalan iznos potpore u iznosu kupoprodajne cijene.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev se podnosi na obrascu Prijava na Mjeru 1., uz koji se prilaže propisana dokumentacija.

Mjera 2.: FINANCIJSKA POMOĆ ZA GRADNJU OBITELJSKE KUĆE (STAMBENI OBJEKT)

Uvjeti za dodjelu potpore

Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva  koji je vlasnik građevinskog zemljišta na području Grada Donjeg Miholjca te je u  2020. godini započeo izgradnju obiteljske kuće (stambenog objekta)  i posjeduje dokaz o vlasništvu građevinskog zemljišta, važeći akt kojim se odobrava građenje odnosno građevinsku dozvolu. Predmetna nekretnina mu je prva i jednina nekretnina i  tako rješava svoje stambeno pitanje.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je suvlasnik na nekretnini (građevinskom zemljištu) zajedno sa svojim bračnim drugom, u jednakim suvlasničkim udjelima.

Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.

Prije odobravanja korištenja sredstava u okviru ove mjere, Grad Donji Miholjac zadržava pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi svih kriterija o kojima ovisi odobravanje potpore.

Podnositelj zahtjeva je dužan u roku 2 godine od zaključenja ugovora o financiranju završiti građevinu te sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi novonastale obiteljske kuće i zadržati to prebivalište slijedećih 10 godina. Izuzetak od obveze zadržavanja prebivališta mogu imati djeca korisnika ukoliko se u međuvremenu osamostale ili osnuju svoje obitelji.

Korisnik je dužan u razdoblju od 10 godina od prijave na adresi kupljene nekretnine (u rokovima ranije navedenim), svake godine u mjesecu prosincu, od 01. do 31. dostaviti Gradu Donjem Miholjcu potvrdu/uvjerenje o prebivalištu, koje ne smije biti starije od 30 dana, da Korisnik i članovi njegove obitelji prebivaju na adresi nekretnine čija je kupnja sufinancirana ovim Programom mjera.

Intenzitet potpore

Podnositelj zahtjeva može ostvariti financijsku pomoć za gradnju u iznosu od 40.000,00 kuna pod uvjetom da je gradnja iste  započela u 2020. godini.

.Podnošenje zahtjeva

Zahtjev se podnosi na obrascu Prijava na Mjeru 2., uz koji se prilaže propisana dokumentacija

Mjera 3.: POBOLJŠANJE KVALITETE STANOVANJA ULAGANJEM U REKONSTRUKCIJU OBITELJSKIH KUĆA ILI STANOVA KOJIMA SE OSIGURAVA NOVI ILI POBOLJŠAVA POSTOJEĆI STAMBENI PROSTOR

Uvjeti za dodjelu potpore

Financijska potpora može se odobriti podnositelju zahtjeva koji je vlasnik obiteljske kuće ili stana,  prijavljen je  na istoj adresi, to mu je prva i jedina nekretnina   te je u 2020. godini izvršio radove na rekonstrukciji iste što podrazumijeva dogradnju, nadogradnju, adaptaciju i sanaciju postojećeg stambenog objekta. U tu svrhu   dužan je dokazati da postojeći stambeni objekt prije izvedenih radova nije bio odgovarajući stan.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je suvlasnik na nekretnini   zajedno sa svojim bračnim drugom u jednakim suvlasničkim udjelima.

Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.

Prije odobravanja korištenja sredstava u okviru ove mjere, Grad Donji Miholjac zadržava pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi svih kriterija o kojima ovisi odobravanje potpore.

Korisnik je dužan u razdoblju od 5 godina od primljene financijske potpore svake godine u mjesecu prosincu, od 01. do 31. dostaviti Gradu Donjem Miholjcu potvrdu/uvjerenje o prebivalištu, koje ne smije biti starije od 30 dana, da Korisnik i članovi njegove obitelji prebivaju na adresi nekretnine čija je rekonstrukcija  sufinancirana ovim Programom mjera.

Intenzitet potpore

Podnositelj zahtjeva može ostvariti financijsku pomoć za rekonstrukciju stambenog objekta u visini 100 % prihvatljivih nastalih troškova u iznosu do maksimalno 20.000,00 kuna pod uvjetom da su troškovi materijala i radova na rekonstrukcijistambenog prostora u smislu poboljšanja kvalitete stanovanja nastali najranije od 01.siječnja 2020. godine i plaćeni su do dana podnošenja zahtjeva.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev se podnosi na obrascu Prijava na Mjeru 3., uz koji se prilaže propisana dokumentacija.

Mjera 4.: PLAĆANJE DIJELA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PRIKLJUČAK NA VODUOVODNU, PLINSKU I ELEKTRIČNU MREŽU

Uvjeti za dodjelu potpore

Financijska potpora može se odobriti podnositelju zahtjeva koji je vlasnik obiteljske kuće ili stana,  prijavljen je  na istoj adresi, to mu je prva i jedina nekretnina   te je u 2020. godini izvršio radove  na priključenju stambenog objekta   na vodovodnu, plinsku ili električnu mrežu.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je suvlasnik na nekretnini zajedno sa svojim bračnim drugom u jednakim suvlasničkim udjelima.  

Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.

Prije odobravanja korištenja sredstava u okviru ove mjere, Grad Donji Miholjac zadržava pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi svih kriterija o kojima ovisi odobravanje potpore

Intenzitet potpore

Podnositelj zahtjeva može ostvariti financijsku pomoć  u iznosu do 7.500,00 kuna i to:

- 2.500,00 kuna za priključak na vodovodnu mrežu
- 2.500,00 kuna za priključak na plinsku mrežu
- 2.500,00 kuna za priključak na električnu mrežu

pod uvjetom da su troškovi  materijala i radova na priključenju  stambenog objekta na mrežu   nastali najranije od 01.siječnja 2020. godine i plaćeni su do dana podnošenja zahtjeva

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev se podnosi na obrascu Prijava na Mjeru 4. uz koji se prilaže propisana dokumentacija.

III SREDSTVA POTPORE

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose 500.000,00 kuna.

Po ovom Javnom pozivu jedan korisnik može podnijeti samo jednu prijavu.

IV NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVA I ISPLATA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Zahtjevi za potporu  po ovom Javnom pozivu podnosi se na propisanim obrascima i uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju  najkasnije do 15.12.2020., odnosno do iskorištenja sredstava predviđenih u Proračunu Grada Donjeg Miholjca za 2020. godinu.

Propisane obrasce prijava i izjave sastavni su dio ovog Javnog poziva , a zainteresirani ih mogu dobiti u Gradu Donjem Miholjcu, Vukovarska 1, Donji Miholjac  ili preuzeti na internetskim stranicama Grada www.donjimiholjac.hr  .

Ispunjenu prijavu za korištenje sredstava i pripadajućudokumentaciju dostavlja se u koverti osobno ili preporučenom poštom na adresu: Grad Donji Miholjac, Vukovarska 1, 31540 Donji Miholjac, Upravni odjel za komunalne,  gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove s naznakom „Prijava na javni poziv za dodjelu  potpora za poticanje  rješavanja stambenog pitanja mladih osoba na području Grada Donjeg Miholjca  u 2020. godini i oznaku na koju se mjeru prijavljuju.

V POSTPAK DODJELE POTPORE

Pristigle prijave razmatraju se sukcesivno do iskorištenja sredstava i to prema redoslijedu podnesenih prijava . Pregled prijava provodi  Povjerenstvo  koje imenuje Gradonačelnik iukoliko ista udovoljava uvjetima Javnog poziva predlaže  Gradonačelniku donošenje Odluke o prihvatljivosti.

Ukoliko prijava nije potpuna, može se podnositelja prijave pozvati da u određenom roku dopuni prijavu odnosno dostavi dokumente koji nedostaju. Ukoliko u danom roku podnositelj ne otkloni nedostatak, njegova prijava neće se uzimati u obzir.Prijava se smatra podnesenom s datumom dostave zadnjeg dokumenta za urednu prijavu.

O svakom zahtjevu Odlukom odlučuje gradonačelnik.

O dodijeljenoj financijskoj pomoći/subvenciji Ugovor sklapa Gradonačelnik i korisnik mjere iz ovog Programa odnosno podnositelj zahtjeva.

Korisnik mjere iz ovog ovog Programa dužan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske pomoći/subvencije dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji pokriva iznos odobrene financijske pomoći/subvencije, u korist Grada Donjeg Miholjca .

VI OSTALE ODREDBE

Grad Donji Miholjac zadržava pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi i prije odobravanja mjere, a i nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli financijske pomoći - subvencije  do rokova određenih za zadržavanja prebivališta određenih u Programu za pojedinu mjeru.

Grad Donji Miholjac aktivirat će instrument osiguranja ukoliko se naknadno utvrdi da je korisnik potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili u slučaju:

- da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji u propisanim rokovima,

- ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za dodjelu financijske pomoći/subvencije

- ukoliko podnositelj ne zadrži prebivalište u roku određenom Programom - ukoliko podnositelj postupa protivno smislu ovog Javnog poziva,

- ukoliko podnositelj otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć/subvenciju, u roku određenom Programom.

Poslušajte ako ste propustili

Kontakt info

Radio Donji Miholjac d.o.o.

Trg Ante Starčevića 5/1
31540 Donji Miholjac

Email: rdm@rdm.hr 

Marketing: 031 631-834
Računovodstvo: 031 631-835
Novinari: 031 631-529
Tehničari: 031 631-199

O nama

Program RDM-a pripremaju i vode novinari, spikeri i voditelji:

Daliborka Đurišić, Ivan Korov

i Vlado Perković (glavni urednik),

tehničari-realizatori:

Zlatko Fekete i Siniša Perković.

Slušajte nas i uživajte!

Radio kojem se vjeruje!


Opširnije

© Radio Donji Miholjac

design & hosting by Medialive